Voor Corona-updates: hou de nieuwsberichten in de gaten. 
Muzarto

Inschrijven

Je hebt een tijdje rond gesurft en je bent voldoende geïnformeerd? Hier vind je de informatie over hoe je kan inschrijven in onze academie. 

Let op: een schooljaar duurt altijd van 1 september tot en met 30 juni. Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan niet meer. 

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan op deze manieren:

Online via mijnacademie.be. Hou het rijksregisternummer van de leerling bij de hand. Hulp nodig? Bekijk hier het stappenplan

Of stop het ingevulde én ondertekende invulformulier in de brievenbus van Muzarto

In code rood van de coronamaatregelen is langskomen niet mogelijk. Wij helpen je graag telefonisch verder als de bovenstaande mogelijkheden niet lukken.

 

Bezorg altijd de nodige documenten voor verminderd tarief of vrijstellingen aan het secretariaat. Bij voorkeur digitaal of stop ze in de brievenbus. 

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het schoolbestuur besliste in 2014 om het officiële inschrijvingsgeld te verhogen met 15 euro werkingskosten per leerling.

Dit betekent dat je voor het schooljaar 2021-2022 het volgende bedrag betaalt:

Leerling

Normaal tarief

Verminderd tarief

Jongeren (tot en met 18 jaar)

€ 84
(€ 69 + € 15)

€ 60
(€ 45 + € 15)

19 tot 24 jaar

(uitsluitend verminderd tarief)

€ 150
(€ 135 + € 15)

Volwassenen

€ 335
(€ 320 + € 15)

€ 150
(€ 135 + € 15)

Wanneer je ingeschreven bent bij Muzarto, ontvang je een factuur van het schoolbestuur (het gemeentebestuur van Essen). Betaal deze factuur zo snel mogelijk; jouw inschrijving is pas definitief als ook het inschrijvingsgeld op de rekening staat. Maak gebruik van de gestructureerde mededeling.
 
Bijkomend inschrijvingsgeld wordt gerekend voor leerlingen die een extra vak volgen buiten hun normale curriculum (€ 25 per extra vak). Het schoolbestuur int ook de bijdrage voor extra-murosactiviteiten in graad 3 samen met het inschrijvingsgeld.
 
Leerlingen zonder betalend domein (vrije leerlingen) betalen € 100 (vanaf 18+) of € 40 (voor -18). 

Verminderd inschrijvingsgeld

In sommige gevallen hoef je geen volledig inschrijvingsgeld te betalen maar kan je een recht op verminderd inschrijvingsgeld aanvragen. Om in aanmerking te komen, voldoe je aan de voorwaarden op het ogenblik van je inschrijving, maar als je later pas aan de voorwaarden voldoet, kan de vermindering alsnog worden toegekend en dit uiterlijk tot 30 september.

Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een rechthebbende, krijgt ook een vermindering. 

Opgelet: de vermindering kan enkel worden toegepast indien een rechtsgeldig attest van een bevoegde overheidsinstelling + een attest gezinssamenstelling wordt afgeleverd op het secretariaat. 

De voorwaarden voor het bekomen van verminderd inschrijvingsgeld:

Rechthebbende

Vereist attest

Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld

Een attest van de VDAB (formulier: aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs) OF een attest van de RVA

Verplicht ingeschreven als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid

Een attest van de VDAB (formulier: aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs) OF een attest van de RVA

Leefloon ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is

Een attest van het OCMW OF een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Een inkomensgarantie ontvangen of een rentebijslag

Een attest van de Federale Overheidsdienst Pensioenen OF een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Erkend zijn als persoon met een handicap én een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen

Attest dat het recht op een tegemoetkoming aan personen met een handicap aantoont uitgereikt door de FOD SZ OF een rekeninguittreksel waaruit de tegemoetkoming van de FOD SZ aan personen met een handicap blijkt OF een European Disability Card (EDC)

Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag

Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met vermelding van 4 punten op pijler 1 (lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap) OF een attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket met vermelding van een verhoogde kinderbijslag o.w.v. een handicap van ten minste 66% OF een UiTPAS met kansenstatuut op naam OF een European Disability Card (EDC)

In een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling of een pleeggezin verblijven

Een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft OF een attest van de pleeggezinnendienst OF een vonnis van de jeugdrechtbank

Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

Een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen waar bij nationaliteit expliciet vermeld staat 'vluchteling' OF een identiteitsbewijs voor vreemdelingen waar bij nationaliteit expliciet vermeld staat 'vluchteling'

Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn

Een attest van de ziekteverzekering met vermelding van de geldigheidsperiode en de graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit OF een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en invaliditeitsuitkering OF een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met vermelding van "vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon kan verdienen"

Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de instantie die de uitkering betaalt OF een attest van het OCMW dat de leerling een leefloon ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is OF een UitPAS met kansenstatuut op naam

Familiale vermindering

Rechthebbende

Vereist attest

Tweede, derde en volgende lid van hetzelfde gezin

Betalingsbewijs van het eerste lid van hetzelfde gezin én attest van gezinssamenstelling indien het gaat om nieuw samengestelde gezinnen

Eenzelfde leerling van -18 jaar schrijft in voor een tweede, derde domein

Betalingsbewijs van het eerste domein

Waar?

Kerkstraat 3
2910 Essen

Kerkeneind 21
2920 Kalmthout 

Heuvel 37
2920 Kalmthout 

Wat?

Wat nog?

Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!