jongeren (16 tot 25 jaar)

Verminderd inschrijvingsgeld

In sommige gevallen hoef je geen volledig inschrijvingsgeld te betalen maar kan je recht op verminderd inschrijvingsgeld aanvragen.

NIEUW!- Om in aanmerking te komen, voldoe je aan de voorwaarden op het ogenblik van je inschrijving, of als je later pas aan de voorwaarden voldoet, kan de vermindering alsnog worden toegekend en dit uiterlijk tot 30 september

Opgelet: de vermindering kan enkel worden toegepast indien een rechtsgeldig attest van een bevoegde overheidsinstelling + een attest gezinssamenstelling wordt afgeleverd op het secretariaat.

De voorwaarden voor het bekomen van verminderd inschrijvingsgeld:
 

Rechthebbende

Vereist attest

Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn (behalve bruggepensioneerden)

Attest van de VDAB of van de RVA

Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid

Attest van de VDAB of van de RVA

Leefloongerechtigde zijn of een gelijkgestelde uitkering ontvangen

Attest van het OCMW

Inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen

Attest van het OCMW of pensioendienst

Erkend zijn als persoon met een handicap én een tegemoetkoming ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid

Attest van de FOD Sociale Zekerheid of een rekeninguittreksel waaruit de tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid blijkt of een European Disability Card

Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn

Attest van het ziekenfonds met vermelding van de graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66% evenals de periode van toekenning of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of een attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder’

Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (mits een erkenning van tenminste 66%)

Attest van de FOD Sociale Zekerheid met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid of een attest van het kinderbijslagfonds of attest van Federaal agentschap kinderschap: op deze attesten wordt uitdrukkelijk vermeld dat er een verhoogde kinderbijslag wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%

In een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven

Verklaring van de directie van de instelling waar ze verblijven of een beschikkend gedeelte van het vonnis

Statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

Attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Attest van verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
Familiale verminderingen (enkel voor leerlingen onder 18 jaar)

Rechthebbende Vereist attest
Tweede, derde en volgende lid van hetzelfde gezin                                                 Betalingsbewijs van het eerste lid van hetzelfde gezin én attest van gezinssamenstelling indien het gaat om nieuw samengestelde gezinnen
Eenzelfde leerling schrijft in voor een tweede, derde domein      Betalingsbewijs van het eerste domein
 

Ga 1 pagina terug